Rättelse av dagordningen för årsmötet

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av två rösträknare
 7. Val av två justerare
 8. Godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse 2018
 9. Revisionsberättelse
 10. Styrelsens ansvarsfrihet
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2019
 12. Behandling av motioner och styrelsens förslag
 13.  Medlemsavgiften för 2019 fastställs
 14. Val av ordförande på två år
 15. Val av en styrelseledamot på ett år och två ledamöter på två år
 16. Val av tre ersättare i styrelsen på ett år
 17. Val av revisorsersättare på ett år
 18. Fyllnadsval av en medlem i valberedningen på två år
 19. Mötets avslutande
 20. Allmän information från styrelsen

Årsmöte 2019

BERIG:s medlemmar kallas till ordinarie årsmöte tisdagen den 12 mars 2019. Berig bjuder på fika kl.19.10, mötet börjar 19.30. PLATS: Dalheimers hus, Plan U1, SRFs stora sal.

Glöm inte att din medlemsavgift måste vara betald för 2019 för att du ska få delta på mötet! Vi vill att alla ska kunna komma och ber dig därför att avstå från parfym och andra starka dofter. I Stora Salen kommer hörslinga att installeras före vårt årsmöte.

Eftersom Berig bjuder på en räkmacka behöver vi veta om du kommer:
Anmälan senast 7/3 via mail: berig@tele2.se eller telefon: 031-122023.
Årsmöteshandlingar/motioner finns att hämta på kansliet från 26/2.
Medlem kan vid begäran få handlingarna hemsända.

VÄLKOMMEN!

Styrelsen